Ordensregler
Del på Facebook
Del på Twitter

Det er en betingelse for adgang til Viborg Stadion, at man - hvis det findes nødvendigt - lader sig visitere af kontrollørerne.

Det er ikke tilladt at:

medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus.
medbringe flasker eller enhver form for våben. at opholde sig på banearealet/eller forcere hegnet.
forrette sin nødtørft udenfor toiletterne.
færdes synlig påvirket af spiritus eller andet rusmiddel, samt udøve voldelig adfærd.
bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra en kontrollør.
stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt forøve hærværk mod Stadions bygninger og inventar.
opsætte plakater, uddele brochure, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra Stadioninspektøren.
nyde læskedrikke, øl, is m.v., der ikke er købt på Viborg Stadion.

Kontrollørernes anvisning skal til en hver tid efterkommes. Ved bortvisning fra Stadion vil VFF Proff. og Viborg Stadion tage stilling til en eventuel karantæne.

Hosted by www.DomainBox.dk